Tulumaksuseaduse muudatused alates 01.01.2015

Muudetakse tulumaksusoodustuse nimekirja (TMIN) kandmise põhimõtteid. Nimekirja kantakse MTÜ-d ja sihtasutused kas tegelevad avalikes huvides ja heategevuslikul eesmärgil. Taotlus esitatakse Maksu- ja Tolliametile 1. märtsiks või 1. oktoobriks, nimekirja kantakse 1. jaanuari või 1. juuli seisuga. Taotlust saab esitada ühing, kes on tegutsenud vähemalt 6 kuud ja esitanud selle perioodi kohta majandusaasta aruande. Otsuse nimekirja kandmise või sealt kustutamise kohta teeb Vabariigi Valitsuse asemel Maksu- ja Tolliamet.

MTA võib isiku nimekirjast kustutada (kaalutlusõigus) kui:
• ühingu tegevus ei vasta nõuetele või ilmneb asjaolu, mille tõttu ühing ei sobi nimekirja
• stipendiumide maksmise tingimusi on rikutud

Nimekirjast kustutatakse (kaalutlusõiguseta) ühing:
• kes on esitanud selleks kirjaliku taotluse
• kes on vähemalt 3 korda järjest jätnud esitamata aruande või deklaratsiooni tähtajaks või vähemalt kolm korda järjest hilinenud maksu tasumisega
• keda lõpetatakse

Seadust täiendatakse stipendiumi definitsiooniga. § 19 lg 7 – stipendium TuMS tähenduses on tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mingit tegevust või mille tegemisega väljamakse tegija omandab õigused teosele. Kaotatakse Vabariigi Valitsuse määrus, mis sätestab maksuvabade stipendiumite maksmise tingimused, samad nõuded kirjutatakse tulumaksuseadusesse.

Muudatuse erisoodustuses.
• § 48 lg 4 p 6 – laenu andmine turutingimustest madalama intressimääraga, va. kui intress selle maksmise hetkel on vähemalt kahekordne võlaõigusseaduse § 94 lõike 2 kohaselt viimati avaldatud intressimäär. Kaotatakse rahandusministri määrus intressi määra kehtestamise osas.
• § 48 lg 54 – Erisoodustuseks ei loeta kulutusi, mida tehakse puudega töötajale abivahendite andmiseks väärtuses, mis kalendriaastas ei ületa 50% töötajale selle aasta jooksul makstud ja sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast. Ületav osa deklareeritakse detsembri TSD-l
• Suureneb laevapere liikmete ja tsiviilõhusõiduki meeskonnaliikmete toidunormi maksuvabastus 6 eurolt 10 euroni isiku kohta päevas

Muudatused kingituste, annetuste, vastuvõtukulude maksustamises
• „Äripartner“ asendatakse „koostööpartner“
• „Kultuuriline teenindamine“ asend. „meelelahutus“
• § 49 lg 4.1 – Mittetulundusühingu ja sihtasutuse koostööpartnerina käsitatakse ka füüsilist isikut, kes oma vabast ajast ja tasu saamata osaleb mittetulundusühingu või sihtasutuse tegevuses
• § 49 lg6.1 – Kingitusena või annetusena ei käsitata TMIN nimekirja kantud isiku vara üleandmist tema heategevusliku avalikes huvides toimuva tegevuse eesmärkide saavutamiseks

Muudatused TSD täitmisel
Kehtestati uued TSD vormid (RT I, 19.09.2014, 7), esimene esitamine 10.02.2015. Põhimõte, et maksumaksja täidab ainult algandmed ja süsteem arvestab maksud. Vormidel on tumedad ja heledad lahtrid, iga lahter koodiga. Maksumaksja täidab heledad lahtrid, tumedad arvutab maksuhalduri programm.

Lisa 1 on senisest enam väljamaksete liike, tänase 22 asemel 56. Eraldi tabel tagastatud või tasaarveldatud väljamaksete deklareerimiseks, muutmise põhjus. Esitamine nagu siiani – failiga või ekraanivormi täites

Muudatus TSD lisa 7 täitmisel
Maksumaksjal tekib kohustus maksustamisperioodi põhiselt deklareerida mitte ainult TuMS §-des 49 – 53 nimetatud kulud ja väljamaksed, vaid ka TuMS §-des 50 ja 53 sätestatud maksukohustust mõjutavad asjaolud. Seega al. 2015 hakatakse TSD lisa 7 täitma senisest tihedamini, eraldi nii maksukohustust vähendavad asjaolud kui väljamaksed. Seega § 50 ja § 53 mõjutavad maksusoodustused deklareeritakse saamisel, mitte kasutamisel. 2015.a. alguseks kogunenud kuid kasutamata soodustused deklareeritakse jaanuari deklaratsioonil 10.02.2015.

Nimetatud soodustusteks on:
• Omakapitali sisse- ja väljamaksed
• Välisriigis kinnipeetud ja tasutud tulumaks
• Maksuvabad dividendid ja väljamaksed omakapitalist
• Õiguste üleandmine ühinemisel või jagunemisel
• Õiguste saamine ühinemisel või jagunemisel

Share: