Tööandja sõiduauto sisendkäibemaks alates 1.detsembrist 2014

Alates 1. detsembrist jõustub käibemaksuseaduses (KMS) põhimõtteline muudatus tööandja sõiduautodele tehtud kulutustelt käibemaksu tagasiküsimise osas. Muudatuse leiab RT I, 11.07.2014, 3. Kui hetkel kehtiva regulatsiooni järgi tohib sõiduautole tehtud kulutustelt tagasi küsida 100% käibemaksu (kui ettevõttel on kogu tegevus maksustatav käive) ja erakasutuse käibemaks deklareeritakse läbi omatarbe siis alates 1. detsembrist omatarvet enam ei maksustata kuid sõiduauto käibemaksu saab tagasi küsida ainult kuni 50%.

Muudatus ei puuduta mitte ainult sõiduautode ostmist pärast 1. detsembrit vaid ka juba täna olemasolevatele sõiduautodele tehtavaid kulutusi nagu kütus, hooldus, remont, parkimine jms.

Sisendkäibemaks on 50% juhul kui ettevõtte kogu tegevus on maksustatav käive. Kui ettevõttel on nii maksuvaba kui maksustatav käive saab muudatuse kohaselt sisendi tagasi 50% maksustatava käibe osalt. Kui isikul on nii ettevõtlus kui mitteettevõtlus (MTÜ-d, FIE-d jt) küsitakse käibemaks tagasi ettevõtluse osalt kuid mitte rohkem kui 50%.

Sõiduauto KMS kohaselt on M1-kategooria sõiduk, mille täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja millel lisaks juhiistmele ei ole rohkem kui kaheksa istekohta. Seega muudatus puudutab ainult sõiduautosid, kaubikutelt, s.h. väikekaubikutelt mille kategooria on N1, saab ka tulevikus maha arvata 100% käibemaksu maksustades erakasutuse läbi omatarbe.

Mitmed ettevõtted väldivad erisoodustust selliselt, et töötaja peab sõidupäevikut ja hüvitab tööandjale erasõidud 30 senti kilomeetri eest. KMS muudatuse kohaselt alates 1. detsembrist ei ole käive ettevõtluses kasutatava sõiduauto tasu eest kasutada andmine oma töötajale, teenistujale või juhtimis- või kontrollorgani liikmele. Seega tulevikus võib töötaja endiselt hüvitada erasõidud ja tööandja pääseb erisoodustusest kuid käibemaksu kaotust sellega ei väldi kuna töötaja kasutas tööandja sõiduautot erasõiduks.

Käibedeklaratsioonile KMD lisatakse vastavad lahtrid kus deklareeritakse, mitme sõiduauto pealt küsitakse käibemaks tagasi osaliselt ja mitme pealt 100% ning millises summas.

KMS näeb ette ka mõned võimalused 100% käibemaksu tagasiküsimiseks: 1) sõiduauto soetatakse müügiks tingimusel, et maksukohustuslane tegeleb sõiduautode müügiga ning maksukohustuslane ei võta müügiks soetatud sõiduautosid muul otstarbel kasutusele;
2) sõiduauto soetatakse kasutuslepingu alusel kasutusse andmiseks tingimusel, et maksukohustuslane tegeleb sõiduautode kasutusse andmisega ning maksukohustuslane ei võta kasutusele andmiseks soetatud sõiduautosid muul otstarbel kasutusele; 3) sõiduautot kasutatakse peamiselt taksoveoks tingimusel, et maksukohustuslasel on taksoveoluba ja sõidukikaart;
4) sõiduautot kasutatakse peamiselt õppesõiduks tingimusel, et maksukohustuslasel on mootorsõidukijuhi koolitamise luba või maksukohustuslane osutab mootorsõidukijuhi õpetajana teenust isikule, kellel on mootorsõidukijuhi koolitamise luba; 5) sõiduautot kasutatakse eranditult vaid ettevõtluse tarbeks, välja arvatud sõiduauto tasu eest kasutada andmine maksukohustuslase töötajale, teenistujale või juhtimis- või kontrollorgani liikmele.
Kui pärast 1. detsembrit soetatud sõiduautolt küsitakse käibemaks 100% tagasi mõnel eeltoodud põhjusel siis puntide 2-5 kasutamisel peab sõiduautot sellisel otstarbel kasutama vähemalt 2 aasta jooksul. Kui 2 aasta jooksul sõiduauto kasutusotstarve muutub ja seda hakatakse kasutama mingil muul otstarbel, tuleb mahaarvatud sisendkäibemaksu korrigeerida proportsionaalselt otstarbelise kasutamise osatähtsusele kahe aasta jooksul. Kuna taksoga ja õppesõiduautodega tehakse ka erasõite aga nendelt sõidukitelt võib maha arvata 100% sisendkäibemaksu, deklareeritakse erasõidud läbi omatarbe.

Share: