Maksumuudatused 2014

Tulumaksuseadus (al. 01.01.2014)

1. Mitteresidendile makstava intressi maksustamise muudatus. Kuni 2013.aasta lõpuni maksustati kinnipeetava tulumaksuga intressi osa, mis oluliselt ületas turutingimustel sarnaselt võlakohustuselt makstava intressi summat võlakohustuse tekkimise ja intressi maksmise ajal (TuMS § 29 lg 7). Alates 2014 ei maksustata sellist turuväärtust ületavat osa mitteresidendi tuluna läbi kinnipeetava tulumaksu vaid rakenduvad siirdehinna maksustamise reeglid ja turuhinda ületavalt intressi osalt tasub intressi maksja tulumaksu 21/79. Intressidelt tulumaksu kinnipidamine mitteresidentidele kohaldub 2014.aastal ainult lepingulistest investeerimisfondidest väljamakstud intressidele juhul kui mitteresidendil on fondis vähemalt 10%-line osalus ja fondi varadest vähemalt pool moodustavad Eestis asuvad kinnisasjad (TuMS § 29 lg 7 uus sõnastus).

2. 2014.aastal jõustusid Eestil tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingud järgmiste riikidega: Bahreini Kuningriik, Küprose Vabariik, Mehhiko Ühendriigid, Tai Kuningriik, Türkmenistan ja Usbekistani Vabariik.

3. Pensionide maksuvaba osa tõus aastas 2304€-lt 2520€-le (kuu lõikes 192€-lt 210€-le). Selline tõus tähendab pensionärile, kes ei tööta, maksuvaba pensionit kokku 354€ kuus – 210+144. Vabastuse 144€ saamiseks peab isik tegema kirjaliku avalduse.

4. Suurenes kohalikele omavalitsustele eraldatava tulumaksu määr seniselt 11,57%-lt 11,6%-le. Seda määra ei arvestata mitte deklareeritud tulumaksust vaid maksustatavast tulust. Maks laekub terve aasta sinna omavalitsusse, kuhu inimene on sama aasta 1. jaanuari seisuga sisse kirjutatud.

5. Kõige suurem muudatus TuMS-s on seoses lepinguliste investeerimisfondidega, kellest alates 2014.a. on saanud maksukohustuslased. Lepinguline investeerimisfond (kes ei ole juriidiline ega füüsiline isik) on Eestis või välisriigis moodustatud fond Investeerimisfondide seaduse § 1 tähenduses. Investeerimisfond on maksumaksja, täpsem regulatsioon on ära toodud TuMS uues,51. peatükis. Investeerimisfondi valitseja deklareerib ja tasub fondi tulumaksu, samuti on talle pandud tulumaksu kinnipidaja kohustused.

Palgamaksud 2014

Kinnipeetav tulumaks 21%
Töötuskindlustusmakse kinnipeetav osa 2%, tööandja kohustus 1%
Kohustuslik kogumispensionimakse 2% (täiendava avalduse teinud isikutel 3%)
Minimaalne sotsiaalmaksu kohustus 320*33% e. 105,60

Käibemaksuseadus (al. 01.03.2014)

1. Ekspordi eesmärgil vabatsooni või vabalattu toimetatud kaup tuleb vahetult vabalaost või vabatsoonist eksportida. Eelmine sõnastus oli mitmeti mõistetav ja võis ka välja lugeda, et kui kaup saadeti vabatsooni, võis seal pärast omaniku vahetust tulla tagasi Estisse, et seejärel eksportida Eestist või mõnest teisest liikmesriigist. Muudatuse mõte on, et vabatsoonist või vabalaost peab kaup minema kohe eksporti.

2. Käibemaksunumbri väljaandmise aega pikendatakse 5 tööpäevani (seni 3 tööpäeva).

3. Muudatus saadud teenuste ja soetatud põhivara käibemaksu mahaarvamisele, mis on saadud/soetatud enne maksukohustuslasena arvelevõtmist. Kui soetatud teenus pärast käibemaksunumbri saamist edasi müüakse, on võimalik edasimüügi kuul ka sisendkäibemaks tagasi küsida. Samuti kaotatakse erisus põhivara sisendkäibemaksu mahaarvamisel. Siiani oli mahaarvamine lubatud kui seda ei olnud enne numbri saamist kasutatud. Muudatuse tulemusena on sisendkäibemaks lubatud maha arvata kasutades põhivara ümberarvestuse ülereeglit e. vastavalt selle vara maksustatava käibe osatähtsusele 5 aastat (kinnisasi 10.a.).

4. Täpsustatakse kreeditarve põhimõtet. Seadusesse kirjutati sõnaselgelt, et kreeditarve saab teha juhul, kui tehing tühistatakse või hinda vähendatakse. Kreeditarvet ei saa teha juhul kui arve saaja on maksejõuetu. Arve alusel saamata jäänud tasu on eelnõu autorite sõnul võimalik sisse nõuda täitemenetluse või pankrotimenetluse käigus.

5. Tolliagentuuri kaudu tasutud käibemaksu saab tagasi küsida pärast seda, kui toll on kauba vabastanud. Senise sõnatuse alusel tohtis sisendkäibemaksu maha arvata pärast seda kui tolliagentuurilt oli saadud kinnitatud tollideklaratsioon. Muudatuse kohaselt ei ole kinnitatud deklaratsiooni vaja enam ära oodata kuna e-maksuametis/e-tollis saab ettevõte ise oma deklaratsiooni välja printida.

Share: